Stowarzyszenie „Komitet Założycielski Szkoły Polskiej w Zurychu”

Verein Gründungskomitee der Polnischen Schule in Zürich

Stowarzyszenie

Aby wymagana polskimi przepisami Rada Rodziców przy Szkole Polskiej w Zurychu mogła formalnie działać w Szwajcarii, konieczny był wybór formy prawnej jej działalności w postaci stowarzyszenia (niem. Verein). Stowarzyszenie Gründungskomitee der Polnischen Schule in Zürich (pol. Komitet Założycielski Szkoły Polskiej w Zurychu) ma statut (niem. Statuten).

Stowarzyszenie powstało już w 2006 r. i zajmowało się założeniem Szkoły Polskiej w Zurychu, wspomagało przez lata jej funkcjonowanie.

Zgodnie ze Statutem szkoły, regulaminem Rady Rodziców zgodnym ze Statutem szkoły i ustawą Prawo oświatowe rodzice uczniów danej klasy wybierają na pierwszym zebraniu we wrześniu członków Rady Oddziału (tzw. trójkę klasową). Radę Oddziału w Radzie Rodziców reprezentuje jedna osoba.

Do tej pory w statucie stowarzyszenia wszystkich rodziców określa się jako członków pasywnych, a Radę Rodziców jako członków aktywnych. Stowarzyszenie musi raz w roku przeprowadzić Walne Zgromadzenie.

Podczas walnego zgromadzenia stowarzyszenia wybiera się: zarząd stowarzyszenia i komisję rewizyjną, przedstawia się budżet na dany rok szkolny (obrotowy) (01.09-31.08) i sprawozdanie finansowe za zakończony ostatni rok obrotowy oraz sprawozdanie z działalności a także opinię komisji rewizyjnej i realizację budżetu z roku poprzedniego.

Przeprowadzenie walnego zgromadzenia stowarzyszenia i głosowania w czasie pandemii wydaje się być trudne, dlatego rozważamy przeprowadzenie zgromadzenia i głosowania w formie zdalnej, o czym wkrótce poinformujemy.

Rodzice będący członkami stowarzyszenia płacą raz w roku szkolnym dobrowolne składki członkowskie (Mitgliederbeiträge), które są z zasady zwolnione z podatku. Wysokość rocznej składki członkowskiej to 100 CHF za jedno dziecko i 50 CHF za każde kolejne dziecko w rodzinie, które uczęszcza do Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Bernie z siedzibą w Zurychu. Zachęcamy do płacenia dobrowolnych składek członkowskich już na początku roku szkolnego.

Wniosek o członkostwo w Stowarzyszeniu Gründungskomitee der Polnischen Schule in Zürich

Wniosek o członkostwo.pdf

Wzór blankietu do wpłaty składki członkowskiej 2020/2021.

PostFinance, Konto: 85-146590-5

IBAN: CH08 0900 0000 8514 6590 5

QR_Mitgliedsbeitrag_2020_2021_100CHF.pdf

QR Einzahlungsschein na kwotę 100 CHF

QR_Mitgliedsbeitrag_2020_2021_ohneBetrag.pdf

QR Einzahlungsschein z kwotą do wpisania

❗❗❗Walne zgromadzenie 2020 (korespondencyjne) ❗❗❗

21.11.2020

❗❗❗ Walne zgromadzenie członków stowarzyszenia Gründungskomitee der Polnischen Schule in Zürich ❗❗❗

„Uprzejmie informujemy, że Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Gründungskomitee der Polnischen Schule in Zürich odbędzie się, w związku z pandemią COVID-19, w trybie korespondencyjnym.

21 listopada 2020 r. Członkowie Stowarzyszenia, którzy złożyli podpisany wniosek o członkostwo, powinni otrzymać pocztą zaproszenie do udziału w Walnym Zgromadzeniu 2020 w formie listu tradycyjnego z załączoną kartą do głosowania i kopertą zwrotną oraz wiadomość e-mail z załącznikami.

Walne Zgromadzenie odbędzie się 6 grudnia 2020 r. Porządek obrad Członkowie otrzymali pocztą.
Na wszystkie głosy Członków Stowarzyszenia czekamy do 5 grudnia 2020 r.
Wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronie internetowej.

Pozdrawiamy
Zarząd Stowarzyszenia”

Walne zgromadzenie 30.11.2019

W dniu 30.11.2019 odbyło się walne zgromadzenie członków stowarzyszenia Gründungskomitee der Polnischen Schule in Zürich

Zebranie przebiegło zgodnie z planem przedstawionym w zaproszeniu:

 • Zatwierdzenie protokołu z ostatniego zebrania

 • Zatwierdzenie sprawozdania Przewodniczącego z działalności w roku 2018/2019

 • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 2018/2019, raport Komisji Rewizyjnej

 • Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia

 • Zatwierdzenie budżetu na 2019/2020

 • Zatwierdzenie wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Przekazane zostały informacje w tematach:

 • Działalność Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

 • Sytuacja finansowa stowarzyszenia

 • Dobrowolna składka członkowska, ilość wpłaconych składek w miesiącach wrzesień-listopad 2019

 • Wniosek o członkostwo w stowarzyszeniu

 • Zmiana nazwy stowarzyszenia i statutu - decyzja odłożona do przyszłego roku szkolnego.