Stowarzyszenie „Komitet Założycielski Szkoły Polskiej w Zurychu”

Verein Gründungskomitee der Polnischen Schule in Zürich

Stowarzyszenie

Rodzice i opiekunowie wszystkich uczniów Szkoły Polskiej w Zurychu mogą zostać członkami stowarzyszenia (Verein) Gründungskomitee der Polnischen Schule in Zürich. Nieobowiązkowe składki członkowskie, będące jednocześnie wpłatami na komitet rodzicielski, są jedynymi środkami, jakimi dysponuje Rada Rodziców w celu pokrycia wydatków związanych z nagrodami dla uczniów, zajęciami dodatkowymi, imprezami okolicznościowymi i innymi przedsięwzięciami niezwiązanymi bezpośrednio z programem nauczania.

Wniosek o członkostwo w Stowarzyszeniu Gründungskomitee der Polnischen Schule in Zürich

Wniosek o członkostwo.pdf

Wzór dowodu wpłaty (roter Einzahlungsschein) składki na komitet rodzicielski za rok 2019/2020. Dobrowolna roczna składka członkowska (01.09-31.08) wynosi 100 CHF za dziecko i 50 CHF za każde kolejne dziecko w rodzinie, które uczęszcza do Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Bernie z siedzibą w Zurychu.

PostFinance, IBAN CH08 0900 0000 8514 6590 5

Walne zgromadzenie 30.11.2019

W dniu 30.11.2019 odbyło się walne zgromadzenie członków stowarzyszenia Gründungskomitee der Polnischen Schule in Zürich

Zebranie przebiegło zgodnie z planem przedstawionym w zaproszeniu:

 • Zatwierdzenie protokołu z ostatniego zebrania
 • Zatwierdzenie sprawozdania Przewodniczącego z działalności w roku 2018/2019
 • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 2018/2019, raport Komisji Rewizyjnej
 • Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
 • Zatwierdzenie budżetu na 2019/2020
 • Zatwierdzenie wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Przekazane zostały informacje w tematach:

 • Działalność Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019
 • Sytuacja finansowa stowarzyszenia
 • Dobrowolna składka członkowska, ilość wpłaconych składek, będących jednocześnie wpłatami na komitet rodzicielski, w miesiącach wrzesień-listopad 2019
 • Wniosek o członkostwo w stowarzyszeniu
 • Zmiana nazwy stowarzyszenia i statutu - decyzja odłożona do przyszłego roku szkolnego.