Stowarzyszenie Rodziców przy Szkole Polskiej w Zurychu

Elternverein bei der Polnischen Schule in Zürich

Rada Rodziców

Na początku każdego roku szkolnego, na podstawie polskiej ustawy Prawo oświatowe, wybierana jest w Szkole Polskiej w Zurychu Rada Rodziców.


Regulamin Rady Rodziców

Stowarzyszenie Rodziców przy Szkole Polskiej w Zurychu

Aby rada rodziców wymagana na podstawie polskiej ustawy Prawo oświatowe mogła funkcjonować przy Szkole Polskiej w Zurychu zgodnie ze szwajcarskimi przepisami, rodzice uczniów uczęszczających do Szkoły Polskiej w Zurychu założyli w 2006 r. stowarzyszenie (niem. Verein) Gründungskomitee der Polnischen Schule in Zürich. 6 grudnia 2020 r. podczas Walnego Zgromadzenia 2020 zmieniono nazwę Stowarzyszenia na Elternverein bei der Polnischen Schule in Zürich (pol. Stowarzyszenie Rodziców przy Szkole Polskiej w Zurychu).

Stowarzyszenie od prawie 15 lat wspomaga funkcjonowanie Szkoły.

Członkami Stowarzyszenia mogą być wszyscy chętni rodzice uczniów Szkoły Polskiej w Zurychu. Zarząd Stowarzyszenia tworzą członkowie Rady Rodziców Szkoły Polskiej w Zurychu wybierani co roku spośród członków Rad Oddziałowych na zebraniach klasowych.

Członkowie Stowarzyszenia płacą raz na rok szkolny dobrowolne składki członkowskie. Wysokość rocznej składki członkowskiej to 100 CHF za jedno dziecko i 50 CHF za każde kolejne dziecko w rodzinie, które uczęszcza do Szkoły Polskiej w Zurychu. Pytania w sprawie składek członkowskich prosimy przesyłać na adres skarbnik@szkola.ch.

Serdecznie zapraszamy do członkostwa w Stowarzyszeniu i działania razem z nami na rzecz naszych dzieci i Szkoły. Pytania i wnioski prosimy kierować mailem na adres verein@szkola.ch.

Pozdrawiamy

Zarząd Stowarzyszenia Rodziców przy Szkole Polskiej w Zurychu

Statut Stowarzyszenia / Statuten des Elternvereins


Aktualny statut Stowarzyszenia Rodziców przy Szkole Polskiej w Zurychu:

Wersja uaktualniona na walnym zgromadzeniu stowarzyszenia w dniu 24.11.2021

Aktuelle Statuten des Elternvereins bei der Polnischen Schule in Zürich:

Aktuelle Version genehmigt durch die Mitgliederversammlung des Vereins am 24.11.2021

Wniosek o członkostwo / Mitgliedsantrag

Elternverein Antrag 2022.docx.pdf

Składki członkowskie / Darowizny / Mitgliedsbeiträge / Spenden

Składki członkowskie Stowarzyszenia Rodziców przy Szkole Polskiej w Zurychu oraz darowizny są jedynym źródłem finansowania wszelkich projektów szkolnych, w których biorą udział uczniowie. Szkoła nie ma żadnych innych dodatkowych funduszy. Z tych wpłat finansowane są między innymi:

 • projekty i konkursy szkolne organizowane przez nauczycieli

 • atrakcje dla dzieci z okazji Mikołajek i dnia dziecka

 • nagrody książkowe na koniec roku szkolnego

 • organizacja rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego

 • oraz wiele innych wydatków.

Budżet Stowarzyszenia zatwierdzany jest na początku każdego roku szkolnego przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

Wysokość dobrowolnej, rocznej składki członkowskiej to 100 fr. za jedno dziecko i 50 fr. za każde kolejne dziecko w rodzinie, które uczęszcza do Szkoły Polskiej w Zurychu:

 • 1 dziecko: 100 fr.

 • 2 dzieci 150 fr.

 • 3 dzieci: 200 fr.

 • itd.

Wpłat prosimy dokonywać przelewem na konto Stowarzyszenia:

 • odbiorca / Empfänger: Elternverein bei der Polnischen Schule in Zürich

 • adres / Adresse: 8000 Zürich

 • IBAN: CH08 0900 0000 8514 6590 5

 • Konto: 85-146590-5

 • Dopisek / Zusätzliche Informationen / Zahlungszweck:

   • dla członków Stowarzyszenia: MB 2022/2023, Jaś Nowak kl. 1a, Małgosia Nowak, kl. 2b - przykład przy wpłacie za dwoje dzieci (MB = Mitgliedsbeitrag)

   • dla osób niebędących członkami Stowarzyszenia: Spende

Walne Zgromadzenia Stowarzyszenia

Walne zgromadzenie 29.10.2022


W dniu 29.10.2022 odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Rodziców przy Szkole Polskiej w Zurychu. Zebranie przebiegło zgodnie z planem przedstawionym w zaproszeniu:

 1. Powitanie.

 2. Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zgromadzenia z 24 listopada 2021 r.

 3. Zatwierdzenie sprawozdania Przewodniczącej z działalności w roku 2021/2022.

 4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021/2022.

 5. Zatwierdzenie raportu Komisji Rewizyjnej.

 6. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za rok 2021/2022.

 7. Zatwierdzenie wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej na rok 2022/2023.

 8. Zatwierdzenie budżetu na rok 2022/2023.

 9. Przedstawienie planu pracy Zarządu na rok 2022/2023.

 10. Dyskusja i wolne wnioski.


Protokoły ze Zgromadzenia zostały rozesłane do wszystkich członków Stowarzyszenia drogą mailową w dniu 16.11.2022.

Walne zgromadzenie 24.11.2021 (online)


W dniu 24.11.2021 odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Rodziców przy Szkole Polskiej w Zurychu. Zgromadzenie odbyło się online na platformie Zoom z powodu obowiązujących na terenie Szwajcarii ograniczeń w związku z Covid-19.

Obecnych było 37 członków.

Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdania (z działalności Stowarzyszenia, finansowe, od Komisji Rewizyjnej), udzieliło absolutorium poprzedniemu Zarządowi za rok szkolny 2020/2021, zatwierdziło wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zatwierdziło budżet na rok szkolny 2021/2022 oraz zatwierdziło zmiany w Statucie Stowarzyszenia. Nowa przewodnicząca przedstawiła plan pracy na bieżący rok szkolny. Na koniec omówione zostały wnioski i pytania od członków Stowarzyszenia. Protokoły ze Zgromadzenia zostały rozesłane do wszystkich członków Stowarzyszenia drogą mailową w dniu 01.12.2021.

Walne zgromadzenie 06.12.2020 (korespondencyjne)


Wyniki głosowania w ramach korespondencyjnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Gründungskomitee der Polnischen Schule in Zürich z dnia 06.12.2020.

 • Frekwencja: odesłano 169 z 229 kart do głosowania, co stanowi 73,80% uprawnionych do głosowania

 • Głosy ważne: 166

 • Głosy nieważne: 3

 • Głosy za: od 164 (97,04%) do 166 (98,22%) - w zależności od głosowanego punktu

 • Głosy przeciw: od 0 (0%) do 1 (0,59%) - w zależności od głosowanego punktu

 • Głosy wstrzymujące się: od 0 (0%) do 1 (0,59%) - w zależności od głosowanego punktu

Członkowie stowarzyszenia otrzymają drogą elektroniczną szczegółowy protokół z głosowania.

Od dnia 06.12.2020 Stowarzyszenie funkcjonuje pod nową nazwą Elternverein bei der Polnischen Schule in Zürich / „Stowarzyszenie Rodziców przy Szkole Polskiej w Zurychu”.


Walne zgromadzenie 30.11.2019


W dniu 30.11.2019 odbyło się walne zgromadzenie członków stowarzyszenia Gründungskomitee der Polnischen Schule in Zürich

Zebranie przebiegło zgodnie z planem przedstawionym w zaproszeniu:

 • Zatwierdzenie protokołu z ostatniego zebrania

 • Zatwierdzenie sprawozdania Przewodniczącego z działalności w roku 2018/2019

 • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 2018/2019, raport Komisji Rewizyjnej

 • Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia

 • Zatwierdzenie budżetu na 2019/2020

 • Zatwierdzenie wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Przekazane zostały informacje w tematach:

 • Działalność Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

 • Sytuacja finansowa stowarzyszenia

 • Dobrowolna składka członkowska, ilość wpłaconych składek w miesiącach wrzesień-listopad 2019

 • Wniosek o członkostwo w stowarzyszeniu

 • Zmiana nazwy stowarzyszenia i statutu — decyzja odłożona do przyszłego roku szkolnego.