Stowarzyszenie Rodziców przy Szkole Polskiej w Zurychu

Elternverein bei der Polnischen Schule in Zürich

Stowarzyszenie Rodziców
przy Szkole Polskiej w Zurychu

Aby rada rodziców wymagana na podstawie polskiej ustawy Prawo oświatowe mogła funkcjonować przy Szkole Polskiej w Zurychu zgodnie ze szwajcarskimi przepisami, rodzice uczniów uczęszczających do Szkoły Polskiej w Zurychu założyli w 2006 r. stowarzyszenie (niem. Verein) Gründungskomitee der Polnischen Schule in Zürich. 6 grudnia 2020 r. podczas Walnego Zgromadzenia 2020 zmieniono nazwę Stowarzyszenia na Elternverein bei der Polnischen Schule in Zürich (pol. Stowarzyszenie Rodziców przy Szkole Polskiej w Zurychu).

Stowarzyszenie od prawie 15 lat wspomaga funkcjonowanie Szkoły.

Członkami Stowarzyszenia mogą być wszyscy chętni rodzice uczniów Szkoły Polskiej w Zurychu. Zarząd Stowarzyszenia tworzą członkowie Rady Rodziców Szkoły Polskiej w Zurychu wybierani co roku spośród członków Rad Oddziałowych na zebraniach klasowych.

Członkowie Stowarzyszenia płacą raz na rok szkolny dobrowolne składki członkowskie. Wysokość rocznej składki członkowskiej to 100 CHF za jedno dziecko i 50 CHF za każde kolejne dziecko w rodzinie, które uczęszcza do Szkoły Polskiej w Zurychu. Pytania w sprawie składek członkowskich prosimy przesyłać na adres skarbnik@szkola.ch.

Serdecznie zapraszamy do członkostwa w Stowarzyszeniu i działania razem z nami na rzecz naszych dzieci i Szkoły. Pytania i wnioski prosimy kierować mailem na adres verein@szkola.ch.

Pozdrawiamy

Zarząd Stowarzyszenia Rodziców przy Szkole Polskiej w Zurychu

Wniosek o członkostwo / Mitgliedsantrag

Elternverein Antrag.pdf

Blankiet do wpłaty / Einzahlungsschein

Statut Stowarzyszenia

Aktualny statut Stowarzyszenia Rodziców przy Szkole Polskiej w Zurychu:

Regulamin Rady Rodziców

Walne zgromadzenie 06.12.2020 (korespondencyjne)

06.12.2020

Wyniki głosowania w ramach korespondencyjnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Gründungskomitee der Polnischen Schule in Zürich z dnia 06.12.2020.

 • Frekwencja: odesłano 169 z 229 kart do głosowania, co stanowi 73,80% uprawnionych do głosowania

 • Głosy ważne: 166

 • Głosy nieważne: 3

 • Głosy za: od 164 (97,04%) do 166 (98,22%) - w zależności od głosowanego punktu

 • Głosy przeciw: od 0 (0%) do 1 (0,59%) - w zależności od głosowanego punktu

 • Głosy wstrzymujące się: od 0 (0%) do 1 (0,59%) - w zależności od głosowanego punktu

Członkowie stowarzyszenia otrzymają drogą elektroniczną szczegółowy protokół z głosowania.

Od dnia 06.12.2020 Stowarzyszenie funkcjonuje pod nową nazwą Elternverein bei der Polnischen Schule in Zürich / „Stowarzyszenie Rodziców przy Szkole Polskiej w Zurychu”.

Walne zgromadzenie 30.11.2019

W dniu 30.11.2019 odbyło się walne zgromadzenie członków stowarzyszenia Gründungskomitee der Polnischen Schule in Zürich

Zebranie przebiegło zgodnie z planem przedstawionym w zaproszeniu:

 • Zatwierdzenie protokołu z ostatniego zebrania

 • Zatwierdzenie sprawozdania Przewodniczącego z działalności w roku 2018/2019

 • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 2018/2019, raport Komisji Rewizyjnej

 • Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia

 • Zatwierdzenie budżetu na 2019/2020

 • Zatwierdzenie wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Przekazane zostały informacje w tematach:

 • Działalność Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

 • Sytuacja finansowa stowarzyszenia

 • Dobrowolna składka członkowska, ilość wpłaconych składek w miesiącach wrzesień-listopad 2019

 • Wniosek o członkostwo w stowarzyszeniu

 • Zmiana nazwy stowarzyszenia i statutu - decyzja odłożona do przyszłego roku szkolnego.