Wyciąg z koncepcji ochronnej szkoły Hansa Aspera oraz Manegg

21.08.2020

Wyciąg z koncepcji ochronnej szkoły Hansa Aspera oraz Manegg opracowany

na podstawie federalnego rozporządzania ogłoszonego w celu zwalczania epidemii

COVID-19

 1. Zasady i zalecenia rządu federalnego, kantonu i tej koncepcji ochronnej muszą być przestrzegane przez wszystkie osoby w szkole.
 2. Każda szkoła tworzy i aktualizuje swoją koncepcję ochronną zgodnie z wymogami rządu federalnego i kantonu (art. 4 rozporządzenia o Covid).
 3. Osoby z objawami choroby pozostają w domu.
  • Pracownicy i uczniowie szkoły z objawami choroby kontaktują się z dyrekcją szkoły.
  • Uczniowie: Rodzice / opiekunowie prawni zgłaszają nieobecność uczniów dyrekcji szkoły.
 4. Rodziców, zewnętrznych użytkowników sal szkolnych (np. szkoły muzyczne, szkoły HSK, stowarzyszenia) i inne osoby informuje się o środkach ochronnych i korzystaniu z danych kontaktowych szkół.
 5. Ogólne zasady postępowania na terenie szkoły i obszaru należącego do szkoły (przerwy, korzystanie ze sprzętu do gier i zabaw, tworzenie grup itp.) są zdefiniowane:
  • Dorośli na terenie szkoły zachowują odległość 1,5 metra od siebie oraz od uczniów, jeśli to możliwe, oraz przestrzegają zasad higieny Federalnego Urzędu Zdrowia.
  • Klasy i grupy, jeśli to możliwe, pozostają razem: krótkie przerwy odbywają się w salach. Przerwy na posiłek możliwe są tylko w podziale na klasy.
  • Należy zrezygnować z dzielenia się jedzeniem i piciem na terenie szkoły.
 6. Wszyscy pracownicy i uczniowie szkoły zostali poinstruowani i zwracają uwagę, żeby osoby z zewnątrz wchodziły na teren szkoły tylko w jasno określonych sytuacjach i poza ww. sytuacjami nie przebywały na obszarze szkoły.
 7. Jeśli nie można zachować odległości podczas wydarzeń, uroczystości itp., w których biorą udział uczestnicy z zewnątrz, prowadzone są listy kontaktów, zapewniające możliwość śledzenia kontaktów.
 8. Minimalna odległość, jaką należy zachować między osobami dorosłymi, wynosi 1,5 metra. Przepływ ludzi musi być skierowany w taki sposób, aby można było zachować wymagany odstęp między wszystkimi dorosłymi osobami. Grupy osób, dla których zachowanie dystansu nie jest wskazane, czyli dzieci w wieku szkolnym, są wyłączone z wymagań dotyczących odległości.
 9. Uczniów należy poinformować o zachowywaniu odpowiedniej odległości od dorosłych.
 10. Wszyscy pracownicy szkoły biorą na siebie odpowiedzialność i zachowują dystans lub w razie potrzeby egzekwują tę zasadę. Tam, gdzie nie jest to możliwe, należy bezwzględnie zastosować odpowiednie środki ochronne (maski, bariery, szyby z pleksi itp.).
 11. Uczniowie są zwolnieni z przepisów dotyczących zachowywania odległości między sobą.
 12. W przypadku stwierdzenia objawów choroby COVID-19 w szkole, a mianowicie
   • objawów ostrej choroby układu oddechowego (ból gardła, kaszel (zwykle suchy), duszność, ból w klatce piersiowej)
   • gorączki
   • nagłej utraty zapachu i / lub zmysł smaku

izoluje się osobę z objawami choroby i wydaje się maseczkę ochronną.

Ucznia natychmiast umieszcza się w oddzielnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Pracownik szkoły wykazujący objawy choroby COVID-19 natychmiast unika wszelkich kontaktów z innymi pracownikami i uczniami lub zakłada maskę higieniczną.

Odizolowanym uczniem, w zależności od jego wieku, będzie opiekować się osoba dorosła, aż do przybycia rodziców ucznia. Osoba opiekująca się zachowuje dystans 1,5 metra od ucznia i nosi maskę.

Rodziców ucznia informuje się o konieczności jak najszybszego odebrania dziecka ze szkoły. Dyrekcję szkoły informuje się o podejrzeniu choroby. Dyrekcja szkoły informuje administrację szkoły i lekarza szkolnego o podejrzanym przypadku. Pracownicy szkoły informują bezpośredniego przełożonego, a następnie zachowują się jak chorzy uczniowie. Dyrekcja szkoły informuje okręgowe władze szkolne i kierownika lekarzy szkolnych o podejrzeniu przypadku.

Uczeń zostaje odebrany przez jednego z rodziców tak szybko, jak to możliwe. Zasadniczo wszyscy chorzy są przywożeni do domu lub wracają do domu, unikając transportu publicznego i rejestrują się telefonicznie u lekarza rodzinnego na badanie.

Jeżeli lekarz zleci badanie, chory uczeń / chora osoba pozostaje w izolacji przynajmniej do czasu uzyskania wyników badania. Jeśli wynik testu jest negatywny, chory uczeń / chora osoba może wrócić do klasy po 24 godzinach od całkowitego ustąpienia objawów. Rodzice ucznia / osoba chora informują szkołę o wyniku testu jak najszybciej.