Wyciąg z koncepcji ochronnej szkoły Hansa Aspera oraz Manegg

08.06.2021

Aktualizacja wyciągu z koncepcji ochronnej szkoły Hansa Aspera oraz Manegg opracowanego na podstawie federalnego rozporządzania ogłoszonego w celu zwalczania epidemii COVID-19


Obowiązek noszenia maseczek przez osoby dorosłe, uczennice i uczniów od 7. klasy szkoły podstawowej

Uczennice i uczniów od 7 klasy szkoły podstawowej oraz wszystkich nauczycieli, opiekunów i osoby trzecie obowiązuje noszenie maseczek w pomieszczeniach szkolnych podczas wszystkich szkolnych aktywności (włącznie z zajęciami lekcyjnymi odbywającymi się w szkole). Na zewnątrz (plac, na którym obywają się przerwy, boisko) noszenie maseczek nie jest obowiązkowe. Należy zachować wymagany dystans minimalny, jeżeli jest to możliwe.


Dozwolone są zebrania z rodzicami z zachowaniem obowiązujących zasad ochronnych (maksymalnie do 30 osób włącznie z dziećmi, dystans, higiena, obowiązek noszenia maseczek w pomieszczeniach).

Jeżeli jest to możliwe, w dalszym ciągu powinny być wykorzystywane cyfrowe możliwości komunikacji.

W przypadku klas, w których nie ma obowiązku noszenia maseczek, kwarantannę klasową zarządza się już nie w przypadku 1 uczennicy/ucznia z pozytywnym wynikiem testu, lecz w przypadku 2 uczennic/uczniów lub 1 nauczyciela z pozytywnym wynikiem testu.
PRZYJMUJEMY DLA CAŁEJ SZKOŁY

21.08.2020

Wyciąg z koncepcji ochronnej szkoły Hansa Aspera oraz Manegg opracowany

na podstawie federalnego rozporządzania ogłoszonego w celu zwalczania epidemii

COVID-19

 1. Zasady i zalecenia rządu federalnego, kantonu i tej koncepcji ochronnej muszą być przestrzegane przez wszystkie osoby w szkole.

 2. Każda szkoła tworzy i aktualizuje swoją koncepcję ochronną zgodnie z wymogami rządu federalnego i kantonu (art. 4 rozporządzenia o Covid).

 3. Osoby z objawami choroby pozostają w domu.

  • Pracownicy i uczniowie szkoły z objawami choroby kontaktują się z dyrekcją szkoły.

  • Uczniowie: Rodzice / opiekunowie prawni zgłaszają nieobecność uczniów dyrekcji szkoły.

 4. Rodziców, zewnętrznych użytkowników sal szkolnych (np. szkoły muzyczne, szkoły HSK, stowarzyszenia) i inne osoby informuje się o środkach ochronnych i korzystaniu z danych kontaktowych szkół.

 5. Ogólne zasady postępowania na terenie szkoły i obszaru należącego do szkoły (przerwy, korzystanie ze sprzętu do gier i zabaw, tworzenie grup itp.) są zdefiniowane:

  • Dorośli na terenie szkoły zachowują odległość 1,5 metra od siebie oraz od uczniów, jeśli to możliwe, oraz przestrzegają zasad higieny Federalnego Urzędu Zdrowia.

  • Klasy i grupy, jeśli to możliwe, pozostają razem: krótkie przerwy odbywają się w salach. Przerwy na posiłek możliwe są tylko w podziale na klasy.

  • Należy zrezygnować z dzielenia się jedzeniem i piciem na terenie szkoły.

 6. Wszyscy pracownicy i uczniowie szkoły zostali poinstruowani i zwracają uwagę, żeby osoby z zewnątrz wchodziły na teren szkoły tylko w jasno określonych sytuacjach i poza ww. sytuacjami nie przebywały na obszarze szkoły.

 7. Jeśli nie można zachować odległości podczas wydarzeń, uroczystości itp., w których biorą udział uczestnicy z zewnątrz, prowadzone są listy kontaktów, zapewniające możliwość śledzenia kontaktów.

 8. Minimalna odległość, jaką należy zachować między osobami dorosłymi, wynosi 1,5 metra. Przepływ ludzi musi być skierowany w taki sposób, aby można było zachować wymagany odstęp między wszystkimi dorosłymi osobami. Grupy osób, dla których zachowanie dystansu nie jest wskazane, czyli dzieci w wieku szkolnym, są wyłączone z wymagań dotyczących odległości.

 9. Uczniów należy poinformować o zachowywaniu odpowiedniej odległości od dorosłych.

 10. Wszyscy pracownicy szkoły biorą na siebie odpowiedzialność i zachowują dystans lub w razie potrzeby egzekwują tę zasadę. Tam, gdzie nie jest to możliwe, należy bezwzględnie zastosować odpowiednie środki ochronne (maski, bariery, szyby z pleksi itp.).

 11. Uczniowie są zwolnieni z przepisów dotyczących zachowywania odległości między sobą.

 12. W przypadku stwierdzenia objawów choroby COVID-19 w szkole, a mianowicie

   • objawów ostrej choroby układu oddechowego (ból gardła, kaszel (zwykle suchy), duszność, ból w klatce piersiowej)

   • gorączki

   • nagłej utraty zapachu i / lub zmysł smaku

izoluje się osobę z objawami choroby i wydaje się maseczkę ochronną.

Ucznia natychmiast umieszcza się w oddzielnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Pracownik szkoły wykazujący objawy choroby COVID-19 natychmiast unika wszelkich kontaktów z innymi pracownikami i uczniami lub zakłada maskę higieniczną.

Odizolowanym uczniem, w zależności od jego wieku, będzie opiekować się osoba dorosła, aż do przybycia rodziców ucznia. Osoba opiekująca się zachowuje dystans 1,5 metra od ucznia i nosi maskę.

Rodziców ucznia informuje się o konieczności jak najszybszego odebrania dziecka ze szkoły. Dyrekcję szkoły informuje się o podejrzeniu choroby. Dyrekcja szkoły informuje administrację szkoły i lekarza szkolnego o podejrzanym przypadku. Pracownicy szkoły informują bezpośredniego przełożonego, a następnie zachowują się jak chorzy uczniowie. Dyrekcja szkoły informuje okręgowe władze szkolne i kierownika lekarzy szkolnych o podejrzeniu przypadku.

Uczeń zostaje odebrany przez jednego z rodziców tak szybko, jak to możliwe. Zasadniczo wszyscy chorzy są przywożeni do domu lub wracają do domu, unikając transportu publicznego i rejestrują się telefonicznie u lekarza rodzinnego na badanie.

Jeżeli lekarz zleci badanie, chory uczeń / chora osoba pozostaje w izolacji przynajmniej do czasu uzyskania wyników badania. Jeśli wynik testu jest negatywny, chory uczeń / chora osoba może wrócić do klasy po 24 godzinach od całkowitego ustąpienia objawów. Rodzice ucznia / osoba chora informują szkołę o wyniku testu jak najszybciej.